Somos / Nortzuk Gara

Misión

La Misión de Coopera Euskadi está basada en el principio de la Solidaridad Universal y consiste en acompañar a las personas sujeto en su proceso de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades para construir una sociedad más justa, equitativa, corresponsable y comprometida en la sostenibilidad medioambiental desde el enfoque de la universalidad de los DDHH. Para ello contará con el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones.

Eginkizuna

Coopera Euskadiren eginkizuna Elkartasun Unibertsalaren printzipioan oinarrituta dago, zein pertsonak gaitasunak indartu eta sendotzeko prozesuan laguntzean datza, horrela, bidezko, zuzena, erantzunkidea eta giza eskubideen unibertsaltasunaren ikuspegitik ingurumen- jasangarritasunarekin konprometituagoa den gizartea eraikitzeko. Horretarako sozietate zibilaren antolaketa desberdinak zein erakundeen laguntza izango du.

Visión

Al año 2021 Coopera Euskadi es una organización no gubernamental consolidada, que desarrolla su trabajo en países del Sur así como en la CAPV y en el espacio on line, en consorcio con otras organizaciones similares y con empresas socialmente responsables, que apoya fundamentalmente los procesos de empoderamiento de la población sujeto teniendo como centro de la acción a cada persona, y se apoya en las TICs para obtener un alto impacto social.

IKUSPEGIA

2021.urtean Coopera Euskadi Gobernuz Kanpoko erakundea sendotua da, bere lana hegoaldeko herrialde, EAE eta online burutzen duena, antzeko erakunde zein enpresa sozialki arduratsuekin elkarlanean. Gainera, batez ere populazioaren indartze / ahalduntze prozesuak sustengatzen ditu, pertsona bakoitza eraginaren zentro bezala izanez. TIC-etan oinarritzen da gizartearengan eragina lortzeko.

Plan proequidad

El II Plan pro Equidad 2018-2021 de la organización contempla tres líneas estratégicas con sus objetivos específicos, sus acciones y evaluación.

La línea estratégica “Eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres” se centra en “Avanzar hacia una cultura de comunicación y trabajo en equipo que garantice que todas las personas implicadas en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos, incorporen la perspectiva de género mediante protocolos y herramientas de trabajo homologadas.

La línea estratégica “Avanzar en la transversalidad de género” pretende incluir la perspectiva de género dentro del Plan estratégico general de Coopera Euskadi.

Finalmente, la línea estratégica “Promover el empoderamiento de género” incide en “Establecer el compromiso con la equidad de género como eje o línea estratégica general de la organización, y reflejar este compromiso en los diferentes documentos de planificación y protocolización.

PROZUZENTASUN PLANA

Erankundearen 2018-2021 Bigarren Prozuzentasun planak bere helburu zehatz, akzio eta ebaluaketa duten hiru bide estrategiko begiesten ditu.

Emakume eta gizonen arteko desberdintasunen ebazpena” bide estrategikoak “Komunikazio eta talde- laneko kulturarantz aurre egiteko lan egiten du. Horretarako proiektuen planifikazio, garapen, jarraipen eta ebaluaketan inplikatuta dauden pertsonak protokolo eta homologatutako lan erreminten bitartzen genero ikuspegia izan dezaten bermatzen du”.

Genero- zeharkakotasunean aurre egitea” bide estrategikoak Coopera Euskadiren plan estrategikoan genero ikuspegia sartzea begiesten du.

Azkenik “Genero jabekuntza bultzatzea” bide estrategikoak “erakundearen bide estrategiko orokorra genero zuzentasunarekiko konpromezua izatea eta konpromezu hau plangintza eta protokolo dokumentu desberdinetan isladatuta egotea” bermatzen du.

Equipo

JUNTA DIRECTIVA

LEHENDAKARIA/PRESIDENTE: David Chimeno Cano
LEHENDAKARIORDEA/VICEPRESIDENTE: José Antonio Martín Lauzirika
IDAZKARIA/SECRETARIO: Jésús Flandes Aldeiturriaga
DIRUZAINA/TESORERA: Rene Freire Megia
BATZORDEKIDEA/VOCAL: Mónica Domínguez Pérez
BATZORDEKIDEA/VOCAL: Eva Ximeno
BATZORDEKIDEA/VOCAL: Lorena Aguirre Cadarso