613 002 392 / 94 436 06 82 info@coopera.eus

cooperación | lankidetza

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA:

RD CONGO

Nuestra socia local es Coopera Congo y recibimos principalmente la financiación para nuestros proyectos de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Las líneas de acción son las siguientes:

1.- Desde 2015 contribuimos a los procesos de empoderamiento personal y colectivo, político, social y económico de casi 500 mujeres organizadas en la plataforma Ecolo Femmes en Lwiro. Kivu Sur. RD Congo

A) En estos años se han dado los siguientes cambios en las mujeres que participan:

 • Mantienen una plataforma económica en el marco de un conflicto no resuelto. Han pasado de ser víctimas de un conflicto que ya dura más de dos década a dinamizadoras socioeconómicas de la zona.
 • Han incrementado sus ingresos desde 35$ a más de 100$/mes.
 • Gestionan tres tiendas que son un referente de compras en la zona en las que, además de vender sus propios productos, han establecido un banco de semillas, de las que se puede beneficiar el resto de la comunidad.
 • Han puesto en marcha varios grupos de ahorro, que hasta el año 2020 habían facilitado microfinanciación a 772 mujeres.
 • Las mujeres han reivindicado durante 03 años seguidos el día 8 de marzo su “derecho a la herencia”. Su voz se ha oído en varias emisoras de radio de Kivu Sur y este tema está dejando de ser intocable en círculos cada vez más amplios.

B) Respecto a la sostenibilidad medioambiental:

 • 270 familias han reintroducido el cultivo de café, eliminado hace decenios en favor de otros aparentemente más rentables. El café es nativo y la reintroducción contribuye a restablecer el ecosistema y a luchar de modo efectivo contra la degradación medioambiental.A la vez se está experimentando con plantas locales como plaguicidas y todas las familias han establecido sistemas de producción de abono orgánico.
 • A la vez se está experimentando con plantas locales como plaguicidas y todas las familias han establecido sistemas de producción de abono orgánico.

GARAPENERAKO LANKIDETZA:

RD CONGO

Gure tokiko bazkidea Coopera Congo da, eta batez ere Garapenerako Llankidetzaren Euskal Agentziatik jasotzen dugu gure proiektuetarako fifinantzaketa.

Hona hemen ekintza-ildoak:

1.- 2015etik aurrera, Lwiroko Ecolo Femmes plataforman antolatutako ia 500 emakumeren ahalduntze pertsonaleko eta kolektiboko, politikoko, sozialeko eta ekonomikoko prozesuetan laguntzen dugu. Hego Kivu. Kongoko ED.

A) Urte hauetan, honako aldaketa hauek gertatu dira parte hartzen duten emakumeen artean:

 • Plataforma ekonomikoa mantentzen dute konpondu gabeko gatazka baten esparruan. Dagoeneko bi hamarkada baino gehiago iraun duen gatazka baten biktima izatetik, eskualdeko dinamizatzaile sozioekonomikoak izatera igaro dira.
 • Diru-sarrerak 35 $tik 100 $/ hil baino gehiagora handitu dituzte.
 • Hiru denda kudeatzen dituzte, erosketa-erreferente direnak, eta, bertan, beren produktuak saltzeaz gain, hazi-banku bat ezarri dute, eta gainerako erkidegoak izan dezake horien onura.
 • Hainbat aurrezki-talde jarri dituzte martxan, eta 2020ra arte 772 emakumeri eman zieten mikrofinantzaketa.
 • Emakumeek 03 urtez jarraian aldarrikatu dute martxoaren 8an «herentziarako eskubidea». Hego Kivuko hainbat irratitan entzun da haren ahotsa, eta gai hori ukiezina izateari utzi dio gero eta zabalagoak diren zirkulueta

B) Ingurumenaren iraunkortasunari dagokionez:

 • 270 familiak kafe-laborantza berrezarri dute, duela hamarkada batzuk desagerrarazia itxuraz errentagarriagoak ziren beste batzuen mesedetan. Kafea bertakoa da, eta berriz sartzeak ekosistema berrezartzen eta ingurumenaren degradazioaren aurka eraginkortasunez borrokatzen laguntzen du.
 • Aldi berean, tokiko plantekin esperimentatzen ari da, hala nola plagizidekin, eta familia guztiek ongarri organikoa ekoizteko sistemak ezarri dituzte.
2.- Atención a las Victimas de Violencia Sexual (VVS)
El territorio Kabare, en la provincia de Kivu Sur, al este de RD Congo, es fronterizo con Kivu Norte y con Rwanda (a través del lago Kivu). Alberga una parte de los 6.000 km² del parque nacional Kahuzi Biega, escondite ideal de los grupos armados y paramilitares que, a pesar de los acuerdos de paz de Pretoria en el año 2003, aún prosiguen el conflicto armado, en cuya base está la lucha por materiales como el coltán y el oro.
Desde 2014 hasta ahora desarrollamos un programa de apoyo integral a estas niñas víctimas de violencia sexual compuesto por los siguientes elementos:

 • Asistencia inmediata en el Hospital Panzi para reparar los daños causados por la agresión sexual.
 • Acompañamiento en el periodo de convalecencia de las operaciones.
 • Asistencia médica general para la víctima y su familia durante el siguiente año a la agresión sexual.
 • Atención psicológica, para lo que se ha formado a terapeutas locales.
 • Escolarización de la víctima durante un ciclo escolar.
 • Programa de Ocio Terapéutico en los grupos de Roots&Shoots.
 • Apoyo jurídico para llevar los casos ante la justicia.

Ahora, a través de proyectos de Ayuda Humanitaria, estamos apoyando a mujeres que desde hace 25 años han sufrido violencia sexual por motivo del conflicto armado.

El proyecto se desenvuelve desde un enfoque SMAPS ( Salud Mental y Apoyo Psico Social) y para ello:

 • Se ha construido el edificio MUTIMA, dedicado exclusivamente a la atención psicosocial de estas mujeres, a la formación de profesionales de psicología y de sanitarios de atención primaria.
 • Se ha creado en Kivu Sur una Mesa de atención psicosocial, involucrando al resto de instituciones y al Ministerio de Salud para generar políticas públicas que apoyen la superación de los traumas y la construcción de la paz.

2.- Sexu-indarkeriaren biktimentzako arreta
Kabare lurraldea, Hego Kivu probintzian, RD Kongotik ekialdera, Ipar Kivu eta Rwandarekin muga egiten du (Kivu aintziraren bidez). Kahuzi Biega parke nazionalaren 6.000 km ² -ko zati bat hartzen du, talde armatu eta paramilitarren gordeleku aproposa, 2003an Pretoriako bake akordioak izan arren, oraindik gatazka armatuak jarraitzen duena, honen oinarrian koltana eta urrea bezalako materialen aldeko borroka dagoelarik.
2014tik hona, sexu-indarkeriaren biktima diren neskatila horiei laguntza integrala emateko programa bat garatzen ari gara, elementu hauek dituena:

 • Berehalako laguntza Panzi Ospitalean, sexu-erasoak eragindako kalteak konpontzeko
 • Eragiketak suspertzeko aldian laguntzea
 • Biktimarentzako eta haren familiarentzako laguntza mediko orokorra sexu-erasoaren hurrengo urtean.
 • Arreta psikologikoa; horretarako, tokiko terapeutei prestakuntza eman zaie.
 • Biktima eskola-ziklo batean eskolatzea
 • Aisialdi terapeutikoko programa Roots & Shoots taldeetan
 • Laguntza juridikoa kasuak justiziaren aurrera eramateko

Orain, laguntza humanitarioko proiektuen bidez, duela 25 urtetik gatazka armatuaren ondorioz sexu-indarkeria jasan duten emakumeei laguntzen ari gara.

Proiektua SMAPS (Osasun Mentala eta Laguntza Psiko Soziala) ikuspegitik garatzen da, eta horretarako:

 • MUTIMA eraikina egin da, emakume horiei arreta psikosoziala emateko, psikologiako profesionalak prestatzeko eta lehen mailako arretako osasun-langileak prestatzeko.
 • Arreta psikosozialerako mahai bat sortu da Hego Kivun, gainerako erakundeak eta Osasun Ministerioa tartean sartuz, traumak gainditzen eta bakea eraikitzen lagunduko duten politika publikoak sortzeko.

GUINEA BISSAU

Magnata 40, asociación de personas originarias de Guinea Bissau residentes en Euskadi, en el año 2016 solicitó a Coopera Euskadi su apoyo para el Hospital Militar de Bissau, uno de los tres de la capital, donde se atiende a parte de la población.
Así arrancó el proyecto EKUMA, misión médica anual compuesta por hasta 11 profesionales vascas de la salud que, desde 2017 y en solo tres misiones médicas, ha llevado a cabo las siguientes acciones:
1.738 consultas y 436 intervenciones quirúrgicas en las especialidades de ginecología, oftalmología y cirugía.

 • Instalación de un equipo Ultrasonidos para operaciones de cataratas, 1 ecógrafo, 1 Microscopio electrónico oftálmico, 2 bisturís eléctricos y 1 Autoclave.
 • Formación del personal del hospital en el uso de la aparatología instalada y en técnicas quirúrgicas
 •  

Esta acción sanitaria está financiada por particulares, seguros AMA, Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ayuntamiento de Bedia y otros.

GUINEA BISSAU

Magnata 40, Euskadin bizi diren Ginea Bissauko pertsonen elkarteak, 2016an laguntza eskatu zion Coopera Euskadiri Bissauko Ospitale Militarrerako, hiriburuko hiru ospitaleetako baterako, non biztanleriaren zati bat artatzen den.
Horrela abiatu zen EKUMA proiektua, osasunaren arloko euskal 11 profesionalek osatutako urteko misio medikoa. 2017az geroztik, eta soilik hiru misio medikotan, honako ekintza hauek egin ditu:

 • 1.738 kontsulta eta 436 ebakuntza kirurgiko ginekologia, oftalmologia eta kirurgiako espezialitateetan
 • Ur-jauziak, ekografo 1, mikroskopio elektroniko oftalmiko 1, 2 bisturi elektriko eta autoklabe 1 egiteko ekipo ultrasoinuak instalatzea.
 • Ospitaleko langileei prestakuntza ematea instalatutako aparatologia erabiltzeko eta teknika kirurgikoak erabiltzeko.
  Osasun-ekintza hori partikularrek, ama aseguruek, Farmazialarien Elkargoen Kontseilu Nagusiak, Bediako Udalak eta beste batzuek finantzatzen dute.

 

 

SENEGAL

En Senegal, con nuestra socia la ONGD África Feliz y financiación de la Diputación Foral de Bizkaia, preocupadas por la atracción que ejerce sobre las personas jóvenes la migración a Europa en cayucos, estamos trabajando para generar oportunidades de formación y empleo.
Hasta el momento ha concluido la reforma del Centro Educativo de Enseñanza Media Diamaguene 2, en la ciudad de Thies, y la formación en sostenibilidad medioambiental, igualdad de género y ciudadanía activa a los y las estudiantes de este centro.

Con la reforma del edificio se ha logrado bajar la ratio alumnado/aula, hay un nuevo bloque de servicios higiénicos que ayuda a que las chicas no falten a clase por no disponer de un baño en condiciones, se ha nutrido la biblioteca con nuevos volúmenes editados en Senegal, y parte del profesorado ha podido actualizar su formación.

También en Thies se están ofreciendo cursos de formación no formal a los que asisten chicos y chicas, rompiendo los roles de género, pues un número importante de chicas se forman en profesiones tradicionalmente masculinas, mejor valoradas y pagadas, como pintura, instalación de sistemas solares y otras. Varios de estos chicos y chicas ya están trabajando en aquello para lo que se han formado.

 

SENEGAL

Senegalen, gure bazkidea Africa Feliz GGKEarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren finantzaketarekin lanean ari gara prestakuntza- eta enplegu-aukerak sortzeko, gazteak kaiuko Europara migratzeak erakartzen dituelako.
Orain arte, Thies hiriko Diamaguene 2 Irakaskuntza Ertaineko Ikastegiaren erreforma amaitu da, baita ikastetxe horretako ikasleei ingurumen-jasangarritasunari, genero-berdintasunari eta herritartasun aktiboari buruzko prestakuntza ematea ere.

Eraikinaren eraberritzearekin, ikasle/gela ratioa jaistea lortu da, zerbitzu higienikoen bloke berri bat dago, eta horrek laguntzen du neskak eskolara ez joaten, bainu egokirik ez dutelako; Senegalen argitaratutako liburuki berriekin hornitu da liburutegia, eta irakasle batzuek prestakuntza eguneratu ahal izan dute.

Thiesen ere prestakuntza ez-formaleko ikastaroak eskaintzen ari dira mutilak eta neskak bertaratzen direnei, genero-rolak hautsiz; izan ere, nesken kopuru handi bat tradizioz maskulinoak izan diren eta hobeto baloratu eta ordaintzen diren lanbideetan trebatzen da, hala nola pinturan, eguzki-sistemen instalazioan eta beste batzuetan. Mutil eta neska horietako batzuk dagoeneko lanean ari dira prestakuntza jasotzeko.

 

 

ANGOLA

A través del colectivo WALALE (5 mujeres médicos bizkainas y 01 ingeniero) www.walale.org llevamos a cabo una misión anual de ayuda al equipo médico del hospital de Vouga, Bie, levantado por la congregación del Santísimo Redentor, que sigue un modelo mixto de gestión público-privada, atendiendo a todas las personas sin distinción.
Además, con muchas pequeñas y no tan pequeñas contribuciones, se ha podido instalar una potabilizadora solar en uno de los pozos del hospital que, asegurando el agua potable, ayudará a descender los casos de infecciones intestinales e incluso los días de internamiento en el hospital.

 

ANGOLA

Walale taldearen (5 mediku eta ingeniari batez osatutakoa) www.walale.org bitartez Vougako ospitalean, Bie probintzian, urteroko laguntza ekintza bat gauzatzen dugu. Ospital hau Santísimo Redentorren kongregazioak eraikita, gestio publiko-pribatu mixtoa jasaten du, pertsona guztiak zainduz bereizketarik egin gabe.
Gainera, laguntza txiki eta ez hain txikiekin, edateko ur-araztegi bat instalatu ahal izan dugu ospitalaren aurrean, ur edangarria ziurtatuko duena infekzioak eta ospitaleratze egunak jeitsiz eta bertako jendearen bizi kalitatea hobetuz.

 

ZIMBAUE

Todos los datos nos hablan del dinamismo de las ciudades africanas, que en el año 2021 albergan a 472 millones de personas y en 2050 serán más del doble. Sin embargo, muchas de estas personas viven en asentamientos informales y en viviendas ilegales.
En Zimbaue, con financiación del Ayuntamiento de Bilbao, y el trabajo de nuestras socias DIALOGUE ON SHELTER y ZIMBAUE HOMELESS PEOPLE FEDERATION, junto con el Ayuntamiento de Masvingo, estamos trabajando en el acceso a agua y saneamiento del barrio periurbano Mucheke, donde, en equipos liderados por mujeres, se están construyendo pozos fotovoltaicos, aseos para cada familia, y servicios de saneamiento en lugares públicos como mercados, lo que beneficia a toda la población pero especialmente a las mujeres.

ZIMBAUE

Datu guztiek Afrikako hirien dinamismoaz hitz egiten digute: 2021ean 472 milioi pertsona zeuden, eta 2050ean bikoitza baino gehiago izango dira. Hala ere, pertsona horietako asko kokaleku informaletan eta legez kanpoko etxebizitzetan bizi dira.

Zimbauen, Bilboko Udalak finantzatuta, eta Dialogue On Shelter eta Zimbaue HOMELESS People Federation bazkideen lanarekin, Masvingoko Udalarekin batera, Mucheke auzune periurbanoko ur- eta saneamendu-sarbidean ari gara lanean, non, emakumeek gidatutako taldeetan, putzu fotovoltaikoak eraikitzen ari baitira, familia bakoitzarentzako komunak, baina, bereziki, saneamendu-zerbitzu publikoak, emakumeentzat onuragarriak.